diumenge, de gener 08, 2006

Les Reunions -*- Las Reuniones


Aquest cap de setmana volia explicar l'Escalofriant Història dels Masiaires i la Hipoteca Remolona... però al final, m'he decidit per tractar un altre tema apassionant, i molt útil per si algú vol emprendre una aventura com la nostra: Les Interminables Reunions.

Qualsevol projecte que inclogui a més d'una persona inevitablement necessita definir una forma de prendre les decisions... en el cas d'una parella n'hi ha prou amb un diàleg, però quan es tracta de tres o més, ja es converteix en Reunió. Afortunadament, si el nombre de parts interessades ronda les 4, com és el nostre cas, crec que no arriba al nivell d'Assemblea, cosa que, com a mínim per la meva experiència, fa que sigui poc operatiu, a menys que sigui un grup de persones molt assenyat, amb molta disciplina i experiència en assemblees i amb un protocol molt estricte.
Com he dit, afortunadament, les decisions les podem prendre en forma de reunió, pel que ens estalviem el moderador i el torn de paraules, essent tot més fluid. Això sí, és absolutament necessari que algú prengui acta (per escrit) de les decisions que es prenguin, així com de les tasques que s'assignen a cadascú, ja que en cas contrari és gairebé segur que ens trobem que a la següent reunió tractem els mateixos temes.

De totes formes, estigueu previnguts: per a decidir i consensuar totes les coses que demana el Projecte Masia, s'acaben fent reunions maratonianes! Ahir dissabte, vam començar la reunió a les 10:15 del matí i vam acabar a les 20:00 (amb pausa per preparar i engolir uns deliciosos Espaguetis a l'hora de dinar). L'ordre del dia? Temes diversos de tresoreria (repartiment de les quotes de la hipoteca en quatre sub-hipoteques internes de diferent import, signatura de part dels papers del banc...) i el tema estrella: LES OBRES!! (Això mereixerà diversos posts!).

La veritat és que a vegades dona la sensació de que es perd el temps, però sincerament crec que és molt necessari dedicar temps a lligar caps, tants com sigui possible, ja que com més coses es consensuin i es deixin per escrit de bell antuvi, menys possibilitat de conflictes tindrem després, i més garanties tindrem de fruir llargament d'aquesta aventura (per molt que ara el que més em ve de gust es començar a preparar l'hortet i a restaurar el que calgui a la masia!)

...ooOoo...


Este fin de semana quería explicar la Escalofriante Historia de los Masieros y la Hipoteca Remolona... pero al final, me he decidido por tratar otro tema apasionante, y muy útil por si alguien quiere emprender una aventura como la nuestra: Las Interminables Reuniones.

Cualquier proyecto que incluya a más de una persona inevitablemente necesita definir una forma de tomar las decisiones... en el caso de una pareja hay bastante con un diálogo, pero cuando se trata de tres o más, ya se convierte en Reunión. Afortunadamente, si el nombre de partes interesadas ronda les 4, como es nuestro caso, creo que no llega al nivel de Asamblea, cosa que, al menos por mi experiencia, hace que sea poco operativo, a menos que sea un grupo de personas muy sensatas, con mucha disciplina y experiencia en asambleas y con un protocolo muy estricto.
Como he dicho, afortunadamente, las decisiones las podemos tomar en forma de reunión, por lo que nos ahorramos el moderador y el turno de palabras, siendo todo más fluido. Eso sí, es absolutamente necesario que alguien tome acta (por escrito) de las decisiones que se tomen, así como de las tareas que se asignen a cada uno, ya que en caso contrario es casi seguro que nos encontramos que en la siguiente reunión tratamos los mismos temas.

De todas formas, estad prevenidos: para decidir y consensuar todas las cosas que pide el Proyecto Masía, se acaban haciendo reuniones maratonianas! Ayer sábado, empezamos la reunión a las 10:15 de la mañana y acabamos a les 20:00 (con pausa para preparar y tragar unos deliciosos Espaguetis al mediodía). El orden del día? Temes diversos de tesorería (repartimiento de les cuotas de la hipoteca en cuatro sub-hipotecas internas de diferente importe, firma de parte de los papeles del banco...) y el tema estrella: LAS OBRAS!! (Eso merecerá diversos posts!).

La verdad es que a veces da la sensación de que se pierde el tiempo, pero sinceramente creo que es muy necesario dedicar tiempo a ligar cabos, tantos como sea posible, ya que como más cosas se consensuen y se dejen por escrito de buen principio, menos posibilidades de conflictos tendremos después, y más garantías tendremos de disfrutar largamente de esta aventura (por más que ahora lo que más me apetece es empezar a preparar el huertecillo y a restaurar lo que sea en la masía!)