dissabte, de gener 21, 2006

En marxa! -*- En marcha!


Per fi hem començat a fer coses a la masia! Bàsicament tasques de neteja i de “descobriment” de la casa. Ja tenim clar per on i com van canonades d’aigua, els circuits elèctrics, i... com no, he posat en pràctica la meva especialitat i he donat un cop d’ull més seriós a l’estructura.

Amb aquesta nova informació ja sabem què ha d’incloure el projecte de restauració i adaptació de la masia. Ara només cal presentar-lo a l’ajuntament perquè ens en doni el permís d’obres.

La primera sorpresa que he tingut ha estat que, un cop feta una cala al costat d’una de les parets de càrrega, m’he adonat que la paret no té fonaments, és a dir, que la paret de càrrega acaba just 20 cm per sota del paviment. Tot i que l’antic propietari, l’Stefan, ja ens va advertir que la casa no tenia fonaments, com a mínim m’esperava que baixés uns 50 cm... En fi, del “descobriment” d’Amèrica ja fa molt temps i les tècniques de construcció, per sort, han canviat! Perquè, segons l’Stefan, les primeres escriptures conegudes de la casa són del 1491!

L’altra cosa que comença a funcionar és el compostador, volem reciclar , en la mesura del possible, tota la matèria orgànica que puguem, tant del jardí com dels nostres àpats!

A veure si d’aquí uns mesos obtenim els primers resultats.

Ara només ens falta definir la zona de l’hortet, aportar-hi l’adob orgànic que va deixar un ruc, antic cohabitant de la masia, i remoure la terra...

Aquest diumenge hi tornarem a ser tots, a veure què hi fem!

...ooOoo...


Por fin hemos empezado a hacer cosas en la masía! Básicamente tareas de limpieza y de “descubrimiento” de la casa. Ya tenemos claro por dónde y cómo van las tuberías de agua, los circuitos eléctricos, y... como no, he puesto en práctica mi especialidad y he dado un vistazo a la estructura.

Con esta nueva información ya sabemos que debe incluir el proyecto de restauración y adaptación de la masía. Ahora sólo falta presentarlo al Ayuntamiento para que no de el permiso de obras.

La primera sorpresa que he tenido ha sido que, una vez hecha la cata al lado de una de las paredes de carga, me he dado cuenta que la pared no tiene cimientos, es decir, que la pared acaba justo 20 cm por debajo del pavimento. Aúnque el antiguo propietario, Stefan, ya nos había advertido que la casa no tenía cimientos, como mínimo me esperaba que bajara unos 50 cm.... En fin, del “descubrimiento” de América ya hace mucho tiempo y las técnicas de construcción, afortunadamente, han cambiado! Porque, según Stefan, las primeras escrituras conocidas de la casa son de 1491!

La otra cosa que empieza a funcionar es el compostador, queremos reciclar, en la medida de lo posible, toda la materia orgánics que podamos, tanto del jardin como de nuestros manjares!

A ver si de aquí unos meses obtenemos los primeros resultados.

Ara sólo nos falta definir la zona del huertecillo, aportar el abono orgánico que dejó una burra, antigua cohabitante de la masía, y remover la tierra....

Este domingo volveremos a estar todos, a ver que hacemos!
Versión en castellano...

diumenge, de gener 08, 2006

Les Reunions -*- Las Reuniones


Aquest cap de setmana volia explicar l'Escalofriant Història dels Masiaires i la Hipoteca Remolona... però al final, m'he decidit per tractar un altre tema apassionant, i molt útil per si algú vol emprendre una aventura com la nostra: Les Interminables Reunions.

Qualsevol projecte que inclogui a més d'una persona inevitablement necessita definir una forma de prendre les decisions... en el cas d'una parella n'hi ha prou amb un diàleg, però quan es tracta de tres o més, ja es converteix en Reunió. Afortunadament, si el nombre de parts interessades ronda les 4, com és el nostre cas, crec que no arriba al nivell d'Assemblea, cosa que, com a mínim per la meva experiència, fa que sigui poc operatiu, a menys que sigui un grup de persones molt assenyat, amb molta disciplina i experiència en assemblees i amb un protocol molt estricte.
Com he dit, afortunadament, les decisions les podem prendre en forma de reunió, pel que ens estalviem el moderador i el torn de paraules, essent tot més fluid. Això sí, és absolutament necessari que algú prengui acta (per escrit) de les decisions que es prenguin, així com de les tasques que s'assignen a cadascú, ja que en cas contrari és gairebé segur que ens trobem que a la següent reunió tractem els mateixos temes.

De totes formes, estigueu previnguts: per a decidir i consensuar totes les coses que demana el Projecte Masia, s'acaben fent reunions maratonianes! Ahir dissabte, vam començar la reunió a les 10:15 del matí i vam acabar a les 20:00 (amb pausa per preparar i engolir uns deliciosos Espaguetis a l'hora de dinar). L'ordre del dia? Temes diversos de tresoreria (repartiment de les quotes de la hipoteca en quatre sub-hipoteques internes de diferent import, signatura de part dels papers del banc...) i el tema estrella: LES OBRES!! (Això mereixerà diversos posts!).

La veritat és que a vegades dona la sensació de que es perd el temps, però sincerament crec que és molt necessari dedicar temps a lligar caps, tants com sigui possible, ja que com més coses es consensuin i es deixin per escrit de bell antuvi, menys possibilitat de conflictes tindrem després, i més garanties tindrem de fruir llargament d'aquesta aventura (per molt que ara el que més em ve de gust es començar a preparar l'hortet i a restaurar el que calgui a la masia!)

...ooOoo...


Este fin de semana quería explicar la Escalofriante Historia de los Masieros y la Hipoteca Remolona... pero al final, me he decidido por tratar otro tema apasionante, y muy útil por si alguien quiere emprender una aventura como la nuestra: Las Interminables Reuniones.

Cualquier proyecto que incluya a más de una persona inevitablemente necesita definir una forma de tomar las decisiones... en el caso de una pareja hay bastante con un diálogo, pero cuando se trata de tres o más, ya se convierte en Reunión. Afortunadamente, si el nombre de partes interesadas ronda les 4, como es nuestro caso, creo que no llega al nivel de Asamblea, cosa que, al menos por mi experiencia, hace que sea poco operativo, a menos que sea un grupo de personas muy sensatas, con mucha disciplina y experiencia en asambleas y con un protocolo muy estricto.
Como he dicho, afortunadamente, las decisiones las podemos tomar en forma de reunión, por lo que nos ahorramos el moderador y el turno de palabras, siendo todo más fluido. Eso sí, es absolutamente necesario que alguien tome acta (por escrito) de las decisiones que se tomen, así como de las tareas que se asignen a cada uno, ya que en caso contrario es casi seguro que nos encontramos que en la siguiente reunión tratamos los mismos temas.

De todas formas, estad prevenidos: para decidir y consensuar todas las cosas que pide el Proyecto Masía, se acaban haciendo reuniones maratonianas! Ayer sábado, empezamos la reunión a las 10:15 de la mañana y acabamos a les 20:00 (con pausa para preparar y tragar unos deliciosos Espaguetis al mediodía). El orden del día? Temes diversos de tesorería (repartimiento de les cuotas de la hipoteca en cuatro sub-hipotecas internas de diferente importe, firma de parte de los papeles del banco...) y el tema estrella: LAS OBRAS!! (Eso merecerá diversos posts!).

La verdad es que a veces da la sensación de que se pierde el tiempo, pero sinceramente creo que es muy necesario dedicar tiempo a ligar cabos, tantos como sea posible, ya que como más cosas se consensuen y se dejen por escrito de buen principio, menos posibilidades de conflictos tendremos después, y más garantías tendremos de disfrutar largamente de esta aventura (por más que ahora lo que más me apetece es empezar a preparar el huertecillo y a restaurar lo que sea en la masía!)
Versión en castellano...

dilluns, de gener 02, 2006

Evolució d'un Somni -*- Evolución de un Sueño

Suposo que cadascú de nosaltres ha tingut el seu particular periple abans d'assolir la fita de comprar la masia... bé, millor dit, d'aconseguir la hipoteca que ens ha permès comprar la masia (per cert, història de la hipoteca ha estat bastant alucinant... però no adelantem fets, això serà motiu d'un altre entrada al bloc!).

En el meu cas és un somni que vinc perseguint des de fa més de 10 anys! Ja va començar quan estudiava a la universitat, en les largues converses amb els companys al bar i a la sala d'estudis.
Al principi, com en tota etapa sense responsabilitats (ni parella!), la idea era fer una comuna, compartir tots els recursos, etc....

El somni (o projecte) va anar madurat amb el pas dels anys, com nosaltres: el trobar una parella amb qui conviure, la necessitat d'una certa intimitat, els costums individualistes de la nostra societat difícils d'eliminar, van anar canviant la forma inicial de comuna cap a una comunitat de famílies (o propietaris, si fem l'analogia amb un bloc de pisos, que comparteixen un espais comuns, generalment jardí i/o piscina).

En el nostre cas, es tracta de fer 4 apartaments (pisos) independents, amb uns espais comuns: edificis anexos (bar, barbacoes, sala de reunions i/o biblioteca, taller), jardí, hortet, corral...
Cada pis ha de tenir la seva propia cuina i lavabo, així com les seves instal·lacions independents (aigua, llum, calefacció).
D'aquesta forma esperem poder garantir la initimitat necessària per a cada família quan aquesta és dessitjada, i tenir la possibilitat de relacionar-se amb la resta de les famílies sempre que es vulgui.

Per avui em sembla que ja n'hi ha prou. Salut!

...ooOoo...


Supongo que cada uno de nosotros ha tenido su particular periplo antes de consegui el objetivo de comprar la masía... o, mejor dicho, de conseguir la hipoteca que nos ha permitido comprar la masía (por cierto, la historia de la hipoteca ha sido bastante alucinante... pero no adelantemos hechos, eso será motivo de otra entrada en el blog!)

En mi caso es un sueño que vengo persiguiendo desde hace más de 10 años! Ya empezó cuando estudiaba en la universidad, en las largas conversas con los compañeros en el bar y en la sala de estudios. Al principio, como en toda etapa sin responsabilidades (ni pareja!), la idea era hacer una comuna, compartir todos los recursos, etc...

El sueño (o proyecto) fue madurando con el paso de los años, como nosotros: el encontrar una pareja con quien convivir, la necesidad de una cierta intimidad, las costumbres individualistas de nuestra sociedad difíciles de eliminar, fueron cambiando la forma inicial de comuna hacia una comunidad de familias (o propietarios, si hacemos la analogía con un bloque de pisos, que comparten unos espacios comunes, generalmente jardín y/o piscina).

En nuestro caso, se trata de hacer 4 apartamentos (pisos) independientes, con unos espacios comunes: edificios anexos (bar, barbacoas, sala de reuniones y/o biblioteca, taller), jardín, huertecillo, corral...
Cada piso debe tener su propia cocina y lavabo, así como sus instalaciones independientes (agua, luz calefacción).
De esta forma esperamos poder garantizar la intimidad necesaria para cada familia cuando ésta es deseada, y tener la posibilidad de relacionarse con el resto de las familias siempre que se quiera.

Por hoy creo que ya hay bastante. Salud!
Versión en castellano...

diumenge, de gener 01, 2006

Presentació -*- PresentaciónHooola que tal!

Em dic Cesc i, com diu a la descripció del Blog, amb uns amics hem comprat una masia a prop de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Aquest blog neix amb la intenció d'explicar el procés, primer fent una mica de memòria de com va començar tot, i després anant explicant el dia a dia, a veure si animem algú més a fer el mateix!

..ooOoo..


Hooola que tal!

Me llamo Cesc y, como dice en la descripción del Blog, con unos amigos hemos comprado una masia cerca de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès, província de Barcelona).
Este blog nace con la intención de contar el proceso, primero haciendo un poco de memória de como empezó todo, y después explicando el dia a dia, a ver si animamos a alguien más a hacer lo mismo!
Versión en castellano...